< November 2014 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26
1:00PM EBH3 #861
27
6:15PM Hashoween (SFH3)
28
29
6:30PM BARH3
30
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
31
6:30PM FMH3
1
2
3 4
5
6
5:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
7
8
9
1:00PM EBH3 #862
10
5:15PM Remembrance Day (SFH3)
11
12
13
5:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
14
15
16
17
5:15PM SFH3
18
19
20
5:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
21
6:30PM FMH3
22
23
1:00PM EBH3 #863
24
5:15PM SFH3
25
26
27
5:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
28
29
30
1
5:15PM SFH3
2
3
4
5:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
5
6
10:30AM FMH3