< February 2020 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26
1:00PM EBH3
27
6:15PM TBD (SFH3)
28
29
30
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
31
1
2:00PM SVH3
2
3
6:15PM SFH3
4
5
6:30PM BARH3
6
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
7
8
9
1:00PM EBH3
10
6:15PM SFH3
11
12
13
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
14
15
2:00PM SVH3
16
17
6:15PM SFH3
18
19
6:30PM BARH3
20
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
21
22
23
1:00PM EBH3
24
6:15PM Mardi Gras trail (SFH3)
25
26
27
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
28
29
2:00PM SVH3