< May 2020 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26
27
6:15PM SFH3
28
29
6:30PM BARH3
30
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
1
2
3
4
6:15PM SFH3
5
6
7
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
8
9
2:00PM SVH3
10
11
6:15PM SFH3
12
13
6:30PM BARH3
14
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
15
16
17
18
6:15PM SFH3
19
20
21
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
22 23
2:00PM SVH3
24
25
6:15PM Lady Luck Trail (SFH3)
26
27
6:30PM BARH3
28
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
29
30
31
1 2
3
4
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
5
6
2:00PM SVH3