< November 2020 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
2
6:15PM SFH3
3
4
5
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
6
7
2:00PM SVH3
8
9
6:15PM SFH3
10
11
12
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
13
14
15
16
6:15PM SFH3
17
18
19
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
20
21
2:00PM SVH3
22
23
6:15PM Turkey King (SFH3)
24
25
26
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
27
28
29
30
1
2
3
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
4
5
2:00PM SVH3