< June 2021 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
30
31
6:15PM SFH3
1
2
6:00PM BARH3
3
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
4
5
2:00PM SVH3
6
7
6:15PM D Day Hash (SFH3)
8
9
10
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
11
12
13
14
6:15PM SFH3
15
16
6:00PM BARH3
17
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
18
19
2:00PM SVH3
20
21 22
23
24
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
25
26
27
28
6:15PM T__r d_ Fr_nz__ (SFH3)
29
30
6:00PM BARH3
1
6:30PM FHAC-U
6:15PM Gypsies
2
3
2:00PM SVH3